Promoviranje rada žena na rukovodećim pozicijama u grafičkoj industriji

Provedbom EU projekta „Opremanje proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu“ poduzeće I.T. -Graf d.o.o. želi ukazati na potrebu promicanja rada žena na rukovodećim i drugim pozicijama u tiskarskoj industriji.

Prilikom zapošljavanja novih djelatnika prvenstveno smo orijentirani na odabir kandidata prema kompetentnosti, odnosno kriteriju odabira temeljem vještine i znanja, ali uvijek se nastoji uravnotežiti broj žena i muškaraca u poduzeću. S obzirom na to da žene i muškarci imaju različite karakteristike u radu, poželjno je imati jednaki omjer oba spola na svim radnim mjestima kao i na rukovodećim pozicijama.

Tiskarska industrija oduvijek se smatrala muškom djelatnošću te je zbog toga udio žena u navedenoj industriji nizak. Zbog toga poduzeće želi potaknuti i žene na slanje prijava za zapošljavanje u tiskarskoj industriji kako bi se uravnotežio broj muškaraca i žena u poduzeću na svim pozicijama, posebno na voditeljskim pozicijama. U poduzeću se vodi računa o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji u bilo kojem obliku.

Biti žena na rukovodećoj poziciji u sektoru proizvodnje nije lako. Međutim, u poduzeću I.T. -Graf smatramo da žene jednako dobro, ako ne i bolje, odrađuju radne zadatke od muškaraca, te imaju visoku sposobnost rješavanja istih. Žene su precizne, strpljive, empatične i visoko motivirane za radne zadatke.

Udio žena na rukovodećim pozicijama u grafičkoj industriji još uvijek nije dovoljan da bismo mogli reći da je rodna ravnopravnost postignuta. Grafička se industrija, posebno tiskarstvo, oduvijek smatralo muškim zanimanjem, ali rad žena u tiskarstvu se pokazao jednako kvalitetan, ako ne i precizniji i bolji. Do kraja provedbe projekta, a i u periodu nakon provedbe, u poduzeću I.T. Graf d.o.o. provodit će se sve potrebne mjere da se uravnoteži broj muškaraca i žena. Automatizacija grafičke i tiskarske industrije, koju omogućava i ovaj projekt, doprinosi smanjenju rodne diskriminacije na radnim pozicijama.